ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Karel Sterckx (verder te noemen ELKAR) met ondernemingsnr. 0671.572.768, diensten verleent aan een afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als “in company”.

1.2.  De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud.  De klant verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.


Artikel 2: Inschrijving voor trainingen
Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail of via de website van ELKAR. 
Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: Bevestiging
ELKAR zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.
Enkel de door ELKAR schriftelijk aanvaarde overeenkomst tot uitvoering van diensten verbindt ELKAR volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden.


Artikel 4: Prijs en Betaling

4.1. De prijs voor het verrichten van diensten is deze zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

4.2. Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur via e-mail. Deze factuur dient binnen de 14 kalenderdagen te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld. Bij vermelding van een andere betalingstermijn, langer dan 14 dagen, is de afnemer een voorschot verschuldigd aan Elkar van 10% van het totaalbedrag. Dat voorschot dient binnen de 14 kalenderdagen voor de dienstverlening voldaan te zijn. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur verwijlinterest van 12% verschuldigd over de nog openstaande bedragen en een schadevergoeding van 10% voor administratiekosten. Betaalt de afnemer niet binnen de afgesproken termijn, wordt de juridische procedure in gang gezet om op een hoffelijke, maar besliste manier de afnemer te wijzen op zijn verplichtingen. Alle voor incasso te maken kosten komen voor rekening van de afnemer.

4.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het deelnamegeld. ELKAR kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent.

4.4. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de afnemer per aangetekend schrijven aan ELKAR te worden gemeld. 

4.4. Schuldvergelijking door de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 5: Annulering

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de training. ELKAR brengt hiervoor € 50,00 administratiekosten in rekening. In geval van annulering zal ELKAR reeds betaald cursusgeld terugstorten onder inhouding van de administratiekosten. Bij annulaties vanaf 3 weken tot 1 week voor de training, is de afnemer 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij annulaties vanaf 1 week voor de training, is de afnemer het volledige bedrag verschuldigd.


Artikel 6: Afgelasting, wijziging of verzetten door ELKAR

6.1. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt ELKAR zich het recht voor om een training af te gelasten of uit te stellen. 

6.2. Tevens behoudt ELKAR zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

6.3. ELKAR is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de afnemer in geval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door ELKAR geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

In dergelijke gevallen brengt ELKAR de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.4. Bij afgelasting wordt het reeds betaalde deelnamegeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een training op een bepaald moment niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de training op meerdere momenten aangeboden, dan biedt ELKAR de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de deelnameprijs deel te nemen aan de cursus op een ander moment. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde deelnamegeld gerestitueerd.
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. ELKAR spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de training, optimaal uit te voeren. 

De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van ELKAR louter middelenverbintenissen zijn.


7.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde cursus, training of opleiding te volgen. 

De afnemer raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

ELKAR aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen opleidingsprogramma.

ELKAR is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de training of veroorzaakt is door annulering door ELKAR, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege ELKAR te werk zijn gesteld of van wier diensten door ELKAR gebruik is gemaakt.

7.3.  ELKAR is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

7.4. De aansprakelijkheid van ELKAR is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van ELKAR uitgeschreven op naam van de afnemer. 


Art. 8 Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij ELKAR of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ELKAR mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.


Art. 9: Vervanging docent(en)
ELKAR behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere docenten.


Art. 10: Klachten

Klachten over de aan de afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde training schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.


Art. 11: In company trainingen

Afspraken over “in company” trainingen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan de afnemer of ELKAR door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die de overeenkomst niet kan nakomen.

Artikel 12 : Kennisgevingen

De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door ELKAR rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.  


Artikel 13 : Geschillenregeling

13.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Dendermonde, onverminderd de bevoegdheid van ELKAR om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

13.2.  Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 


Artikel 14 : Identiteit van de onderneming

Karel Sterckx

KBO: 0671.572.768

BTW: BE0671.572.768

Molenstraat 77/4, 9130 Kieldrecht (Beveren), België

Tel: 0032 (0) 471 644 371